А.Т. КОНСАЛТИНГ, ПП

A&T CONSULTING

Українa

Адреса:

79005 м. Львів, вул. Франка, 23, оф. 41

Телефон:

+38 (032) 2256455
+38 (067) 3748676

Контактна особа :

Яремчук Катерина Андріївна

Керівник:

Цура Андрій Володимирович - директор

Розклад роботи

Пн: 09:00 - 18:00

Вт: 09:00 - 18:00

Ср: 09:00 - 18:00

Чт: 09:00 - 18:00

Пт: 09:00 - 18:00

Сб: 09:00 - 18:00


Банківскі реквізити

Реєстраційний номер підприємства: 36500470Інформация про підприємство :

Кількість працівників: 6

Рік заснування: 2009

Відіслати електронного листа

Про компанію

Ком­панія "A&T Con­sulting" за три­валий час ро­боти на те­ренах Західної Ук­раїни, успішно за­реко­мен­ду­вала се­бе у співпраці з провідни­ми ук­раїнсь­ки­ми ком­паніями.

Го­лов­не зав­дання ком­панії – на­дан­ня про­фесій­них пос­луг у сфері інвес­тицій­но­го, по­дат­ко­вого, бух­галтерсь­ко­го, пра­вово­го та мар­ке­тин­го­вого кон­салтин­гу. Ми про­понуємо ши­рокий спектр пос­луг ком­паніям, не­залеж­но від ви­ду діяль­ності.

Про­фесійність, на­лагод­же­на сис­те­ма по­шуку еко­номічної інфор­мації, ши­рока парт­нерсь­ка та предс­тав­ниць­ка ме­режа, тісна співпра­ця з ор­га­нами місце­вого са­мов­ря­дуван­ня доз­во­ля­ють нам ефек­тивно вирішу­вати пи­тан­ня кож­но­го клієнта. Та­кий комп­лек­сний підхід до­пома­гає змен­ши­ти пра­вові та фінан­сові ри­зики, за­без­пе­чу­ючи Ва­шу стабільність та кон­ку­рен­тосп­ро­можність.

Ос­новним прин­ци­пом на­шої ро­боти є без­до­ган­на ре­путація, довіра до клієнта та взаємо­пова­га. Ке­ру­ючись міжна­род­ни­ми пра­вила­ми ве­ден­ня бізне­су, ми га­ран­туємо на­шим клієнтам ви­соку якість пос­луг, про­фесій­ний підхід та пов­ну конфіденційність.

Товари/Послуги

Консалтингова Компанія ” A&T Consulting ” пропонує до Вашої уваги широкий спектр послуг:

1. Бухгалтерський облік
- Організація і ведення бухгалтерського і податкового обліку;
- Оптимізація документообігу підприємств;
- Відновлення бухгалтерського обліку;
- Впровадження систем автоматизації бухгалтерського обліку|урахування;
- Складання і подача звітності для зовнішніх і внутрішніх користувачів.

2. Аудит
- Аудит суб’єктів господарської діяльності різних форм власності;
- Підтвердження ліквідаційного (передавального) балансу підприємства;
- Аудит емітентів, охоронців і користувачів цінних паперів;
- Підтвердження достовірності фінансової звітності;
- Перевірка стану і організації бухгалтерського і податкового обліку.

3. Податковий супровід
- Розробка схем оптимізації оподаткування;
- Підготовка до проходження податкових перевірок;
- Організація податкового обліку;
- Допомога при складанні податкових декларацій, рецензії актів податкових перевірок.

4. Управлінський аналіз і ухвалення рішень
- Розробка бізнесів-схем, спрямованих на оптимізацію господарської діяльності, планування грошових і товарних потоків (логістика);
- Маркетингові дослідження на основі CVP-анализа (аналіз рентабельності продукції підприємства на базі визначення точки беззбиткової);
- Аналіз беззбитковості угод;
- Розрахунок потреби в кредитах і допомога при кредитуванні підприємств, аудиторський висновок про фінансовий стан і платоспроможність підприємств, складання техніко-економічних обґрунтувань;
- Допомога в ухваленні рішень при організації бізнесу на основі фінансових і економічних розрахунків.

5. Фінансово-економічний аналіз
- Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності підприємств;
- Аналіз бізнес-планів, їх економічна ефективність;
- Розрахунок і аналіз економічного потенціалу підприємств;
- Розрахунок ефективності вкладень для прийняття рішень інвесторами про надання кредитів й інвестицій.

6. Консалтинг
- Усні й письмові консультації з питань бухгалтерського обліку й оподатковування, організації діловодства, маркетингу і логістики, консультації по телефону;
- Надання консалтингової допомоги при організації бізнесу новими підприємствами, впровадження нових проектів;
- Розробка схем і допомога в поверненні заборгованостей;
- Практична допомога в проведенні переговорів з контрагентами і податковими службами;
- Забезпечення фінансової і економічної безпеки клієнта;
- Допомога клієнтові в стосунках з банком, по питаннях банківських кредитів і відкритті кредитних ліній;
- Допомога в проведенні операцій з цінними паперами;
- Інформування про зміни в законодавстві.

7. Юридичні послуги
- Реєстрація і перереєстрація суб’єктів підприємницької діяльності будь-яких форм власності;
- Юридичний аналіз договорів і угод;
- Ведення претензійної роботи, арбітраж;
- Допомога в укладанні договорів клієнта з контрагентами.

А ТАКОЖ:
1. Представництво інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах з усіма державними органами та установами (державна податкова інспекція, митниця, контрольне ревізійне управління, правоохоронні органи тощо);
2. Представництво інтересів фізичних та юридичних осіб в судах загальної юрисдикції, адміністративних, господарських та третейських судах;
3. Абонентське юридичне обслуговування суб`єктів підприємницької діяльності;
4. Оскарження податкових повідомлень-рішень, повернення ПДВ, оскарження дій митниці (карток-відмови) тощо;
5. Участь в проведенні переговорів та укладенні контрактів, розробка та правова експертиза проектів договорів, угод, контрактів тощо;
6. Реорганізація та ліквідація підприємств, банкрутство, послуги арбітражних керуючих;
7. Захист бізнесу та корпоративні спори;
8. Оцінка майна (нерухомості), бізнесу, корпоративних прав (акцій, часток тощо), інвестиційних проектів.АНТИКОЛЕКТОРСЬКІ ПОСЛУГИ:

1. Повний юридичний супровід взаємовідносин позичальника з кредитором та колекторською компанією;
2. Представництво інтересів позичальника в судовому процесі та на стадії виконавчого провадження;
3. Мінімізація штрафних санкцій по простроченій заборгованості, розстрочка чи реструктуризація заборгованості;
4. Кваліфікована допомога юристів по претензіям кредиторів;
5. Повернення депозитів (банківських вкладів), взаємозалік депозиту та кредиту.